Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

mononok
11:25
Wyciągałam rękę, myślałam, że to coś zmieni
Ręka taka długa, że powłóczę nią po ziemi
Nim coś mu napiszę, niech napisze: "proszę, odpisz"
Nim wyciągnę rękę, niech on raz wyciągnie wnioski

March 23 2018

mononok
11:11
Play fullscreen
zakochałam się w tym spokoju 

March 29 2018

mononok
11:25
Wyciągałam rękę, myślałam, że to coś zmieni
Ręka taka długa, że powłóczę nią po ziemi
Nim coś mu napiszę, niech napisze: "proszę, odpisz"
Nim wyciągnę rękę, niech on raz wyciągnie wnioski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl